Home บทบาทหน้าที่ ประวัติศูนย์ฯ บุคลากร แผนที่

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

จัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

อบรมเกษตรกรบ้านแม่ส่วยอู

                                              งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย

     

                                              นายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                              

                                                 ต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                                       การให้บริการเคลื่อนที่บ้านป่าแป๋

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ.แม่ลาน้อย

                      ร่วมรับเสด็จฯ สมเจพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ

                                                                     การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

                               

                                                              การผลิตการแฟบนพื้นที่สูงบ้านห้วยไม้ดำ

                                               

การผลิตเสาวรสบ้านหนองเขียว

การผลิตอะโวคาโด้บ้านหนองตอง

                                            ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ รร.ตชด.บ้านลุกข้าวหลาม

งานวันปิยมหาราช

ร่วมแถลงข่าวโครงการ 9101

                                                   งานปั่นสองล้อ ผ่อลำไย ที่ลำพูน

ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

อบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับเขต

                 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์

พีธีมอบดอกไม้จันท์ (ดอกดารารัตน์) ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 กันยายน 2560 อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 2560 ดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
25 สิงหาคม 2560  25 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก           สปป.ลาว ดูงานศูนย์ฯ ปางตอง

8 สิงหาคม 2560 เกษตรที่สูง จัดงานรณรงค์คืนกล้วยไม้สู่ป่า

28 กรกฎาคม 2560เกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดงานคลินิกเกษ๖รเคลื่อนที่ฯ

24 - 26 กรกฎาคม 2560 โครงการขยายผลการพัฒนาสู่ราษฎรในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้หลักสูตร "ตามรอยเท้าพ่อ"

       เกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการขยายผลการพัฒนาสู่ราษฎรในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้หลักสูตร"ตามรอยเท้าพ่อ" ในระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

      14 กรกฎาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

                13 กรกฎาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอแม่ลาน้อย

                             

              6 กรกฎาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอขุนยวม

                                 14 มิถุนายน 2560 งานรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก

                             ติดตามงานขยายผลโครงการหลวงอำเภอสบเมย

                        ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรตรวจติดตามการปลูกกาแฟที่ขุนยวม

                                           รับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิธีมอบทุนการศึกษาและส่งมอบกล้าไม้กับ กศน.แม่ฮ่องสอน

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก บ้านห้วยมะเขือส้ม

                                   ประชุมคณะทำงานศูนย์ฯปางตอง
 

 

อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
๙๑ หมู่ ๔ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐๙๗-๙๒๐๖๓๐๔  E-mail : highland_06@hotmail.com