intro.html

หน้าแรก บทบาทหน้าที่ ประวัติศูนย์ฯ บุคลากร แนะนำศูนย์ฯ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

จัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

ภาพกิจกรรม

 
ต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร

 

อบรมเกษตรกรบ้านแม่ส่วยอู
 
 

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย
 

 

นายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

ต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

การให้บริการเคลื่อนที่บ้านป่าแป๋
 

 

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ.แม่ลาน้อย
 
 

ร่วมรับเสด็จฯ สมเจพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย
 
 

 

การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
 

 

การผลิตการแฟบนพื้นที่สูงบ้านห้วยไม้ดำ
 

 

การผลิตเสาวรสบ้านหนองเขียว
 

 

การผลิตอะโวคาโด้บ้านหนองตอง
 
 

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ รร.ตชด.บ้านลุกข้าวหลาม
 

 

งานวันปิยมหาราช
 

 

ร่วมแถลงข่าวโครงการ 9101
 

 

งานปั่นสองล้อ ผ่อลำไย ที่ลำพูน
 

 

ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย
 

 

อบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับเขต
 
                
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์
 

 

พีธีมอบดอกไม้จันท์ (ดอกดารารัตน์) ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
1 กันยายน 2560 อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 
 
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 2560 ดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
 
 
25 สิงหาคม 2560  25 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต

และแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ดูงานศูนย์ฯ ปางตอง

 

 

 

8 สิงหาคม 2560 เกษตรที่สูง จัดงานรณรงค์คืนกล้วยไม้สู่ป่า
 

 

28 กรกฎาคม 2560เกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดงานคลินิกเกษ๖รเคลื่อนที่ฯ
 

 

24 - 26 กรกฎาคม 2560 โครงการขยายผลการพัฒนาสู่ราษฎรในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้หลักสูตร "ตามรอยเท้าพ่อ"
 
      

เกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการขยายผลการพัฒนาสู่ราษฎรในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้หลักสูตร"ตามรอยเท้าพ่อ" ในระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
     

14 กรกฎาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 
               

 

13 กรกฎาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

อำเภอแม่ลาน้อย

 

 

             

6 กรกฎาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอขุนยวม
 

                                

14 มิถุนายน 2560 งานรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
 
                             

ติดตามงานขยายผลโครงการหลวงอำเภอสบเมย
 
                       

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรตรวจติดตามการปลูกกาแฟที่ขุนยวม
 
                                         

พิธีมอบทุนการศึกษาและส่งมอบกล้าไม้กับ กศน.แม่ฮ่องสอน
 

 

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 

 

อบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก บ้านห้วยมะเขือส้ม
 

 

ประชุมคณะทำงานศูนย์ฯปางตอง
 
 

 

อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

นายปรีชา  เพ็ชร์เม็ด

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
๙๑ หมู่ ๔ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐๙๗-๙๒๐๖๓๐๔  E-mail : highland_06@hotmail.com
(ปรับปรุงเว็บไซต์ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑)