เมนูหลัก

หน้าแรก

แนะนำศูนย์ฯ

ประวัติศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที่

บุคลากร
ติดต่อ

เว็บไซต์หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

สสก.6 เชียงใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
กองวิจัยและพัฒนา
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สำนักงานเลขานุการกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ใบรับรองเงินเดือน
ระบบสารสนเทศ HRD

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง

เกษตรที่สูง เชียงใหม่
เกษตรที่สูง เชียงราย
เกษตรที่สูง ตาก
เกษตรที่สูง ลำพูน
เกษตรที่สูง เลย
เกษตรที่สูง กาญจนบุรี
เกษตรที่สูง พะเยา

E-Book

สื่อออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

e- office เขต 6 เชียงใหม่
e-office จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

image description
image dexcription

image description

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) Maehongson Highland Agricultural Extension and Development Center กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือนสำหรับประเทศไทย

ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพีรพันธ์ คอทอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

  

นายเสกสรร บัลลังก์ 

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)

ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทาง facebook ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา  อาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
image description

กร็ด สาระน่ารู้ เคียงคู่เกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
๙๑ หมู่ ๔ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐๙๗-๙๒๐๖๓๐๔  E-mail : highland_06@hotmail.com
(ปรับปรุงเว็บไซต์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕)