ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

เมนูหลัก

หน้าแรก

แนะนำศูนย์ฯ

ประวัติศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที่

บุคลากร
ติดต่อ

เว็บไซต์หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

สสก.6 เชียงใหม่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
กองวิจัยและพัฒนา
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สำนักงานเลขานุการกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ใบรับรองเงินเดือน
ระบบสารสนเทศ HRD

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง

ศูนย์ฯ เชียงใหม่
ศูนย์ฯ เชียงราย
ศูนย์ฯ ลำพูน
ศูนย์ฯ เลย
ศูนย์ฯ กาญจนบุรี
ศูนย์ฯ พะเยา

E-Book

สื่อออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

e- office เขต 6 เชียงใหม่
e-office จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปางอุ๋ง
image description
image dexcription

image description

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) Maehongson Highland Agricultural Extension and Development Center กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายชื่อเกษตรกร อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง
รายชื่อเกษตรกร อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเสาวรสเพื่อการค้า
รายชื่อเกษตรกร อบรมหลักสูตร การผลิตอโวคาโดบนพื้นที่สูง

รายชื่อเกษตรกร อบรมหลักสูตร การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 [25/05/61]
โครงการเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

สมเด็จพระเทพฯ[25/05/61]  
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ[25/05/61]
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ


[
22/05/61]
กิจกรรม Field Day


[ 09/05/61]
โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ


 [09/05/61]
โครงการธนาคารอาหารชุมชน


 


[09/05/61]
โครงการรักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน

 [08/05/61]
โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[08/05/61]
โครงการแนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้อนรับคณะศึกษาดูงานปางตองโครงการเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพฯ

 

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >>

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

  

นายปรีชา  เพ็ชร์เม็ด
ผอ.ศสพ.มส.

 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
image description
image description
image description
image description
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
91 หมู่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 097-9206304  E-mail : highland_06@hotmail.com
(
Update Website  04/05/2561)