เมนูหลัก

หน้าแรก

แนะนำศูนย์ฯ

ประวัติศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที่

บุคลากร
ติดต่อ

เว็บไซต์หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

สสก.6 เชียงใหม่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
กองวิจัยและพัฒนา
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สำนักงานเลขานุการกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ใบรับรองเงินเดือน
ระบบสารสนเทศ HRD

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง

ศูนย์ฯ เชียงใหม่
ศูนย์ฯ เชียงราย
ศูนย์ฯ ลำพูน
ศูนย์ฯ เลย
ศูนย์ฯ กาญจนบุรี
ศูนย์ฯ พะเยา

E-Book

สื่อออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

e- office เขต 6 เชียงใหม่
e-office จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

image description
image dexcription

image description

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) Maehongson Highland Agricultural Extension and Development Center กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

การคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือนสำหรับประเทศไทย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ฉบับที่ 11 ศูนย์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่เป็น   วิทยากรถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่      อะโวคาโด้ อำเภอปางมะผ้า อ่านต่อ...
ฉบับที่ 10 นักวิชาการศูนย์ฯ ร่วมรับฟังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต อ่านต่อ...
ฉบับที่ 9 ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านยามชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ...
ฉบับที่ 8 ส่งมอบก้อนเชื้อเห็ดสู่มือเกษตรกรต้นแบบ อ่านต่อ...
ฉบับที่ 7 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินการคลัง  บัญชี และพัสดุ อ่านต่อ...
ฉบับที่ 6 นย์ฯ ผลิตน้ำมันอโวคาโด้ สกัดร้อน เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ...
ฉบับที่ 5  สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ฯ อ่านต่อ...
ฉบับที่ 4 ผอ.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ในการประชุม พมพ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ...
ฉบับที่ 3 ผอ.เขต๖ รับทราบผลการ  ดำเนินงานของศูนย์ฯ อ่านต่อ...
ฉบับที่ 2 แยมเคพกูสเบอรี่ ผลไม้แสนดีจากพื้นที่สูง อ่านต่อ...
ฉบับที่ 1 อบรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอขุนยวม อ่านต่อ...

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

  

นายยงยุทธ  อ่อนอุระ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน(เกษตรที่สูง)

ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทาง facebook ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา  อาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
image description

กร็ด สาระน่ารู้ เคียงคู่เกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
๙๑ หมู่ ๔ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐๙๗-๙๒๐๖๓๐๔  E-mail : highland_06@hotmail.com
(ปรับปรุงเว็บไซต์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)